Asta Guzienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 140, mob. tel. 8 687 37 900
El. paštas: asta.guziene@alytus.lt
Kabinetas: 216

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31  d.

įsakymu Nr. DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Vidaus administravimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Vidaus administravimo skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas viešojo administravimo principų realizavimas savivaldybės administracijos santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vieno langelio principo įgyvendinimas, vidaus administravimo veikla, susijusi su dokumentų valdymu.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų darbo valstybės arba savivaldybių institucijose patirtį.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, kitus įstatymus ir teisės, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu.

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas, organizuoti savo ir kitų veiklą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Siekdamas užtikrinti efektyvų skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą:

5.1.1. planuoja skyriaus veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus specialistų, teikiančių pirminę informaciją ir konsultacijas asmenims savivaldybės priimamajame, padedančių organizuoti savivaldybės vadovų darbą, specialistų, tvarkančių gaunamųjų, siunčiamųjų dokumentų, sutarčių ir įsakymų registrus, specialistų, atliekančių valstybinę (perduotą savivaldybei) Alytaus mieste likviduotų įmonių dokumentų tvarkymo funkciją, savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymo, darbą;

5.1.2. sistemingai analizuoja ir vertina jam priskirtų veiklos sričių problemas, pokyčius ir procesus, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl veiklos optimizavimo, naujovių diegimo;

5.1.3. rengia skyriaus veiklos nuostatus, veiklos planus, ataskaitas, pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.1.4. pagal savo kompetenciją rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;

5.1.5. pagal savo kompetenciją vizuoja teikiamus pasirašyti merui, administracijos direktoriui savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.1.6. pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

5.1.7. pagal savo kompetenciją rengia dokumentus dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų paskatinimo, apdovanojimo, tarnybinės ar drausminės nuobaudos skyrimo;

5.1.8. rengia skyriaus tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;

5.1.9. esant reikalui tvirtina dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas, rengia pažymas, pasirašo atsakymus, kitus dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.1.10. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;

5.1.11. dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.1.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendina investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.1.13. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;

5.1.14. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, veikloje.

5.2. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo.

5.3. Organizuoja ir tobulina vieno langelio principo įgyvendinimą, asmenų priėmimo ir aptarnavimo kokybę savivaldybėje.

5.4. Organizuoja vieningos asmenų aptarnavimo, administracinių paslaugų teikimo ir dokumentų valdymo tvarkos parengimą savivaldybėje.

5.5. Organizuoja ir kontroliuoja administracinių paslaugų procesus, konsultuoja ir teikia siūlymus administracinių paslaugų vadovams dėl poreikio steigti naujas administracines paslaugas.

5.6. Dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra.

5.7. Analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus skyriuje ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui.

5.8. Dalyvauja kuriant, diegiant ir tobulinant savivaldybės administracijos veiklos kokybės valdymo sistemą.

5.9. Atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais.

5.10. Pagal poreikį analizuoja asmenų, savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų patekimą į savivaldybės pastatą įeigos kontrolės sistemos duomenis ir teikia informaciją administracijos direktoriui.

5.11. Rengia atsakymus pagal savo kompetenciją į įstaigų, įmonių ir organizacijų raštus.

5.12. Tvirtina skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus.

5.13. Pasirašo pažymas apie dokumentų sutvarkymą ir dokumentų istoriją.

5.14. Tvirtina visus su valstybės archyvu derinamus ir vidinius archyvinius dokumentus.

5.15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vedėjas pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.