Asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas)

Giedrė Lazarevičė

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas)
Telefonas: (8 315) 55 138, mob. tel. 8 611 31 043
El. paštas: giedre.lazarevice@alytus.lt
Kabinetas: 303

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 10 d.

įsakymu Nr. DV-1475

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Asmens duomenų apsaugos pareigūno (vyriausiojo specialisto) (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga skatinti administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių duomenų apsaugos kultūrą ir padėti įgyvendinti esmines Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą ir antikorupcinį vertinimą.

 

III  SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės duomenų apsaugos ir antikorupcijos – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ar magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį; 
4.3. išmanyti Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Kibernetinio saugumo įstatymą, Administracinių nusižengimų kodeksą,  Elektroninių ryšių įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teisinę apsaugą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, ir mokėti juos taikyti praktiškai; 
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, teikti konsultacijas darbuotojams;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office" programiniu paketu;
4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
           

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. informuoja administracijos direktorių (toliau – duomenų valdytoją), savivaldybei pavaldžias įstaigas ir įmones ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis pagal Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;

5.2. vizuoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus, įvertindamas, ar juose nėra atskleisti asmens duomenys;

5.3. stebi, kaip laikomasi ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo asmens duomenų apsaugos politikos, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą, ir atlieka susijusius auditus;

5.4. įvertina ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento poveikį ir identifikuoja sritis, kuriose galėtų kilti problemų, jį taikant;

5.5. prižiūri asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas, susijusias su jų tobulinimu;

5.6. peržiūri ir įvertina, kokie asmens duomenys ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi įstaigoje;

5.7. konsultuoja duomenų valdytoją poveikio duomenų apsaugai dėl duomenų tvarkymo rūšies klausimais, kai diegiamos naujos technologijos, ir per nustatytą terminą pateikia išvadą dėl numatomo asmens duomenų tvarkymo; inicijuoja IT sprendimų diegimą duomenų apsaugos procesui suvaldyti;

5.8. konsultuoja vertinimo klausimais atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, kai fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus duomenų apsaugai;

5.9. vertina asmens duomenų riziką ir teikia jos suvaldymo planus;

5.10. bendradarbiauja su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, atlieka kontaktinio asmens funkcijas, priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytas išankstines konsultacijas, prireikus konsultuoja kitais klausimais;

5.11. vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus;

5.12. rengia tvarkos aprašą, kaip aptikti, pranešti ir ištirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, kaip turėtų būti valdomi asmens duomenų saugumo pažeidimai;

5.13. rengia ir nuolat atnaujina įstaigos duomenų apsaugos politiką (privatumo politiką), prižiūri, kad būtų įgyvendintos visos duomenų subjektų teisės;

5.14. atnaujina taisykles ir procedūras, atsižvelgdamas į ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus terminus duomenų subjekto prašymams įgyvendinti;

5.15. periodiškai atlieka įstaigoje tvarkomų asmens duomenų auditą;

5.16. atlieka skundų iš bet kurios ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos tyrimą ir rengia atsakymus į juos;

5.17. atsako už ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytos informacijos paskelbimą ir atnaujinimą savivaldybės interneto tinklalapyje;

5.18. atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas savivaldybės biudžetinėse įstaigose, nustatytas ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente;

5.19. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją apie ir faktinius duomenis tikrina vietoje, esant galimybei, operatyviai reaguoja į pranešimus apie galimus nusižengimus;

5.20. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, registruoja administracinių nusižengimų protokolus, kitus procesinius veiksmus Administracinių nusižengimų registre;

5.21. pasirengia priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui, atstovauja savivaldybei ir administracijai pagal savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose ir kitose institucijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengia procesinius dokumentus teismui ir prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikia juos vykdyti antstoliams ir atstovauja savivaldybės interesams vykdymo procese, siekdamas tinkamai atstovauti savivaldybei ir apginti jos interesus;

5.22. pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant administracijos pasirašomas sutartis su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis;

5.23. tvarko priskirtus dokumentus ir sudaro šių dokumentų bylas;

5.24. prireikus rengia prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms teikimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, siekdamas apginti savivaldybės ar viešąjį interesą;

5.25. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimo administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse projektus;

5.26. skatina administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų informuotumo didinimą duomenų apsaugos klausimais ir organizuoja mokymus šiais klausimais;

5.27. pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus;

5.28. atlieka Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas;

5.29. analizuoja gautus savivaldybės pavaldžių įmonių (įstaigų) pasireiškimo tikimybių nustatymus ir pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia apibendrintą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

5.30. rengia dokumentus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais savivaldybėje;

5.31. nustatyta tvarka atlieka antikorupcinį savivaldybės teisės aktų projektų vertinimą;

5.32. teikia pasiūlymus dėl Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tobulinimo;

5.33. užtikrina, kad antikorupcinio vertinimo išvados būtų skelbiamos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS-e);

5.34. pagal savo kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;

5.35. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, siekdamas įgyvendinti savivaldybei iškeltus strateginius tikslus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.