Akvilė Voverienė

vedėja (iki vaiko gimimo atostogos)
Telefonas: (8 315) 56 663, mob. tel. 8 620 24 681
El. paštas: akvile.voveriene@alytus.lt
Kabinetas: 1

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vedėja yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės socialinės paramos politiką Alytaus miesto savivaldybėje, užtikrinant tinkamą socialinių išmokų ir socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, administravimą, koordinavimą ir tinkamą skyriaus darbo organizavimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Skyriaus vedėjo veiklos sritis - valstybės ir savivaldybės socialinės paramos politikos įgyvendinimas Alytaus miesto savivaldybėje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, sociologijos, socialinio darbo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. Išmanyti socialinės apsaugos sistemą Lietuvoje;

4.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, dokumentų valdymą, gyventojų socialines garantijas, skyriaus veiklos specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;

4.5. gebėti:

4.5.1. vadovautis valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotais politikos pokyčiais ir operatyviai priimti sprendimus jų įgyvendinimui;

4.5.2. savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą pasirenkant darbo metodus ir taikant vadybos įgūdžius;

4.5.3. vertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, operatyviai rasti jų sprendimo būdus;

4.5.4. bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

4.6. mokėti:

4.6.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6.2. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.6.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, automatizuota pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai";

4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

                                          

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja skyriaus veiklą ir organizuoja darbo planų vykdymą;

5.2. kontroliuoja skyriaus darbuotojų  darbą, jiems pavestų užduočių vykdymą;

5.3. organizuoja priskirtų socialinių paslaugų įstaigų socialinio darbo ir organizacinės veiklos kontrolę;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka planuoja socialines paslaugas, inicijuoja, rengia socialinių paslaugų planą ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;

5.5. kontroliuoja, kad savivaldybės norminiai teisės aktai, susiję su skyriaus vykdomomis funkcijomis, atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, inicijuoja jų rengimą ar pakeitimą;

5.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendina savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas savivaldybės strateginiame plėtros plane arba strateginiame veiklos plane;

5.7. rengia ir dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą, strateginius planus;

5.8. rengia socialinės paramos skyriaus nuostatus, karjeros valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui;

5.9. teikia tarybos sprendimų projektus skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, komisijose ir darbo gupių veiklose, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja socialinės paramos teikimą asmeniui (šeimai);

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja socialinių paslaugų teikimą asmeniui (šeimai), priima sprendimus dėl:

5.11.1. socialinių paslaugų skyrimo asmeniu (šeimai);

5.11.2. specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo;

5.12. nustatyta tvarka pasirašo sutartis su fiziniais asmenimis dėl mokėjimo už socialines paslaugas, vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

5.13. kontroliuoja priskirtose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;

5.14. pasirašo skyriaus vardu siunčiamus dokumentus;

5.15. organizuoja Užimtumo didinimo programos rengimą, įgyvendinimą ir kontrolę;

5.16. rengia Europos Sąjungos ir kitų finansinių mechanizmų finansuojamus tarptautinius projektus, skirtus socialinės atskirties mažinimui;

5.17. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių bei drausminių nuobaudų skyrimo;

5.18. kontroliuoja ar pavaldūs karjeros valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.19. konsultuoja asmenis, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos klausimais;

5.20. teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl naujų socialinių paslaugų įstaigų steigimo, esamų įstaigų reorganizavimo ar likvidavimo, papildomų lėšų skyrimo ar kitos veiklos;

5.21. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;

5.21. pagal skyriuje vykdomų funkcijų kompetenciją teikia informaciją apie skyriuje vykdomas veiklas savivaldybės darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos teisingumą ir pateikimą laiku;

5.22. atstovauja savivaldybei civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

5.23. rengia teismui procesinius dokumentus (atsiliepimus į pareikštus pareiškimus ir išvadas) dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų atlikimo;

5.24. dalyvauja bendruomeninės veiklos rėmimo programos įgyvendinime, koordinuoja veiklą, rengia ataskaitas;

5.25. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.26. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.27. inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtiną šių paslaugų aprašymus;

5.28. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.29. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.     

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.