Aušra Vansauskienė

socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 8 (315) 56 667, mob. tel. 8 616 86 859
El. paštas: ausra.vansauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 12

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. DV-335

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – socialinių išmokų specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą. Socialinių išmokų specialisto veiklos sritis – socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

4. Pareigybės pavaldumas – socialinių išmokų specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

6. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį.

7. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.

8. Gebėti:

8. l . savarankiškai planuoti ir  organizuoti savo veiklą;

8.2. analitiškai  įvertinti  i r apibendrinti  socialines problemas,  savarankiškai       priimti sprendimus, bendrauti , bendradarbiauti  ir dirbti komandoje;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti:

9.1. valdyti,  analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus  teisės aktus be išvadas;

9.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                     

10. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą bei mokėjimo įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:

10.1. priima asmenų prašymus pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms vaikams gauti, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus skirti socialines pašalpas ir išmokas vaikams;

10.2. priima sprendimus dėl teisės nustatymo į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų  kompensacijas;

10.3. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;

10.4. priima asmenų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei rengia išvadas dėl mokinių  nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

10.5. tikrina informaciją VĮ „Registrų centras" ir Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti  turimą asmenų (pareiškėjų) turtą, jų  užimtumą ir gaunamas pajamas;

10.6. priima asmenų (pareiškėjų) prašymus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo i r pateikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

10.7. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras bei gamtinės dujos.

10.8. registruoja pareiškėjų prašymus socialinėms išmokoms gauti automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

10.9. registruoja pareiškėjus socialinėms išmokoms gauti SPIS sistemoje ir siunčia pati krinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

10.10. tikrina socialinėms išmokoms gauti reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir patvirtina juos;

10.11. rengia socialinių išmokų gavėjų  bylas; rengia paklausimus ar atsakymus įmonėms, įtaigoms ir organizacijoms pirmiau nurodytų socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;

10.12. išduoda asmenims pažymas apie gaunamas socialines išmokas, suteiktą kitą socialinę  paramą;

10.13. konsultuoja asmens socialinių išmokų, kompensacijų, kitos socialinės paramos klausimais;

10.14. renka ir analizuoja duomenis apie pirmiau nurodytų socialinių išmokų, renka ir analizuoja duomenis apie pirmiau nurodytų socialinių išmokų, kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas i r pateikia jas skyriaus vedėjui;

10.15. teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų, reglamentuojančių  socialinių išmokų  ir kompensacijų skyrimą, projektus.

11. Pagal  kompetenciją  nagrinėja  asmenų  prašymus  i r  skundus  socialinių  išmokų  ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymų projektus į juos.

12. Pavaduoja kitą darbuotoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir

kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų ir vykdo jo funkcijas.

13. Pagal  savo  veiklos  sritį  sudaro  bylas  ir  pateikia jas  tarnautojui,  atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

14. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų

diegimo.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

16. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už  funkcijų,  išvardytų  šiame  pareigybės  aprašyme bei kituose vidaus teisės aktuose, atlikimą tinkamai ir laiku.