Algis Ulčickas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 126, mob. tel. 8 698 27 032
El. paštas: algis.ulcickas@alytus.lt
Kabinetas: 315
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

1 SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

                     

2. Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti miesto gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo priemonių priežiūrą, organizuoti elektros tiekimą Alytaus miesto renginių ir švenčių metu.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo priemonių priežiūros organizavimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Elektros įrenginių įrengimo taisykles, Kelių ženklinimo, Kelių vertikaliųjų ženklų ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių šviesoforų įrengimo taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. gebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja miesto gatvių apšvietimą pagal sutartyje numatytus vertinimo kriterijus;

5.2. organizuoja papildomo apšvietimo įrengimą (perėjų, atskirų vietų);

5.3. organizuoja ir kontroliuoja eismo reguliavimo priemonių:

5.3.1 šviesoforų priežiūrą ir perprogramavimą, atnaujinimų įdiegimą;

5.3.2. kelio ženklų priežiūrą ir naujų pastatymą, nereikalingų nuėmimą;

5.3.3. horizontaliojo kelių ženklinimo darbų vykdymą;

5.3.4. analizuoja esamą situaciją, teikia pasiūlymus naujų eismo reguliavimo priemonių įdiegimui;

5.3.5. organizuoja ir kontroliuoja Saugaus eismo komisijos priimtų sprendimų, susijusių su eismo reguliavimu šviesoforais, gatvių vertikaliuoju ir horizontaliuoju ženklinimu, įgyvendinimą;

5.3.6. nagrinėja asmenų pateiktus dokumentus dėl stovėjimo vietos neįgaliajam įrengimo, organizuoja šio ženklo pastatymo, nuėmimo darbus;

5.3.7. organizuoja dviračių takų ženklinimo darbų vykdymą;

5.3.8. organizuoja išmaniųjų saugaus eismo priemonių įdiegimą ir priežiūrą;

5.4. organizuoja elektros tiekimą Alytaus miesto renginių ir švenčių metu;

5.5. organizuoja naujų elektros apskaitos spintų įrengimą, derina kitų vartotojų prisijungimą;

5.6. kontroliuoja ir priima atliekamus darbus, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.7. pagal savo kompetenciją konsultuoja rengiant projektavimo užduotis, prisijungimo sąlygas;

5.8. užsako elektros tiekimo įrenginių prijungimo sąlygas ir projektus;

5.9. dėl apšvietimo ar eismo reguliavimo priemonių sugadinimo kreipiasi į policiją ir draudimo bendroves dėl nuostolių išieškojimo;

5.10. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.11. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias apšvietimo, eismo reguliavimo priemonių problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;

5.12. priima pranešimus, teikia su jais susijusią informaciją;

5.13. renka, apibendrina ir teikia informaciją dėl metinių, perspektyvinių apšvietimo, eismo priežiūros reguliavimo darbų atlikimo;

5.14. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo savo kompetencijos klausimais;

5.15. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų asmenims projektus;

5.16. teikia jam paskirtas administracines paslaugas;

5.17. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja Alytaus miesto gatvių apžiūrose ir patikrinimuose;

5.18. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra įrašytas, darbe;

5.19. pagal kompetenciją inicijuoja teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka;

5.20. rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;

5.21. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.23. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.