Algimantas Tarasevičius

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 125, mob. tel. 8 610 63 799
El. paštas: algimantas.tarasevicius@alytus.lt
Kabinetas: 313
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

 MIESTO ŪKIO SKYRIAUS  VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti keleivių pervežimą Alytaus mieste bei reikalingos infrastruktūros pritaikymą, derinti projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su Miesto ūkio skyriaus veikla; koordinuoti dujų, vandens, šilumos ir elektros energijos tiekimo paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, vykdyti atsakingo asmens už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe funkcijas, pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant darbe.  

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities –reguliaraus susisiekimo transporto ir infrastruktūros, priežiūros ir kontrolės ir energetinės veiklos srities funkcijas – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo organizavimo krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos energetikos sritį, darbo santykių reguliavimą. Išmanyti Kelių priežiūros vadovo I ir II d., Kelių transporto kodeksą, Transporto lengvatų įstatymą, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisykles, statybos techninį reglamentavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vedėjo pavaduotojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja infrastruktūros, susijusios su keleivių vežimo veikla, būklę Alytaus mieste, inicijuoja šios infrastruktūros palaikymą ir plėtrą pagal poreikį;

5.2. renka informaciją apie reguliaraus keleivių vežimo sąlygas Alytaus mieste, analizuoja ir apibendrina sukauptą informaciją, analizuoja galimus maršruto pakeitimus, nuostolius, nagrinėja bilieto kainos ir nuostolių pagrįstumą, teikia pasiūlymus ir išvadas skyriaus vedėjui, administracijos direktoriui, tarybai;

5.3. rengia ir derina metinius, perspektyvinius keleivių vežimo mieste užtikrinimo ir plėtros darbų atlikimo planus;

5.4. rengia tarybos sprendimus dėl viešojo transporto bilietų kainos tvirtinimo;

5.5. dėl miesto energetinių resursų tiekimo:

5.5.1. nagrinėja savivaldybės administracijoje gautus prašymus, pranešimus ar skundus dėl dujų, vandens, šilumos ir elektros energijos tiekimo sutrikimų, persiunčia dokumentus nagrinėti pagal paskirtį;

5.5.2. konsultuoja gyventojus, daugiabučių namų savininkų bendrijas ar bendrijų administratorius techninių paslaugų klausimais, nukreipia suinteresuotus asmenis į reikiamą įstaigą ar įmonę;

5.5.3. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia siūlymus dėl energetinių išteklių tausojimo  savivaldybės pavaldumo įstaigoms ir įmonėms;

5.5.4. dėl energetinių paslaugų teikimo pažeidimų surašo aktą ir perduoda spręsti pagal kompetenciją atitinkamai institucijai;

5.5.5. renka ir analizuoja duomenis dėl šildymo sezono, rengia direktoriaus įsakymo projektą dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos paskelbimo, atsako už savivaldybės tinklalapyje apie šildymą teikiamų duomenų aktualumą ir savalaikį atnaujinimą;

5.6. derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su Miesto ūkio skyriaus veikla arba Miesto ūkio skyriaus prižiūrimomis teritorijomis;

5.7. organizuoja ir kontroliuoja fontanų eksploatavimą, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.8. organizuoja gelbėtojų paslaugos teikimą miesto pliažuose;

5.9. vykdo įstaigos darbdavio įgalioto atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą asmens funkcijas;

5.10. dalyvauja Renginių komisijos darbe, rengia ir derina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl eismo ribojimo miesto gatvėse dėl vyksiančių renginių įsakymų projektus, perduoda atsakingiems specialistams kitą aktualią informaciją dėl vyksiančio renginio (maršrutinio transporto trasų ar grafikų pakeitimas, biotualetų užsakymas, elektros tiekimas, ar pan.);

5.11. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtojais ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.13. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų asmenims projektus;

5.14. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.15. pagal kompetenciją inicijuoja vidaus teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.16. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.17. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas  vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

5.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.19. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant darbe;

5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.21. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

                     

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.