Aldona Sviderskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 160, mob. tel. 8 616 70 245
El. paštas: aldona.sviderskiene@alytus.lt
Kabinetas: 422
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1528

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                     

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas, organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą Alytaus miesto savivaldybės administracijoje ir atlikti išankstinę finansų kontrolę.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas  vykdo viešojo administravimo, finansų valdymo ir apskaitos organizavimo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų  buhalterinio darbo  patirtį, iš jų ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4.4. gebėti planuoti skyriaus veiklą, valdyti su skyriaus veikla susijusią informaciją, parinkti problemų sprendimo būdus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

                                

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos ir atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą:

5.1. organizuoja  buhalterinės apskaitos tvarkymą Alytaus miesto savivaldybės administracijoje;

5.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją  savivaldybės vadovams ir kontroliuojančioms institucijoms;

5.3. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, efektyvaus lėšų naudojimo klausimais;

5.4. siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą:

5.4.1. paskirsto funkcijas skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

5.4.2. užtikrina reikiamą darbo organizavimą ir darbo drausmę;

5.4.3. skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą bei kiekvieno atsakomybę už jam pavestų funkcijų vykdymą, įvertina jų teikiamas pastabas ir pasiūlymus;

5.5. vykdo išankstinę finansų kontrolę:

5.5.1. vizuoja visus prašymus  pirkimams vykdyti, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, tarybos sprendimų projektus ir nustato:
5.5.1.1. ar ūkinė operacija bus atliekama neviršijant patvirtintų sąmatų;
5.5.1.2. ar atitinka patvirtintus asignavimus;
5.5.2. vizuoja sutarčių projektus ir nustato:
5.5.2.1.1. ar mokėjimo sumos atitinka patvirtintus asignavimus;
5.5.2.2. ar mokėjimo terminai bus įgyvendinami laiku;
5.5.3. vizuoja visus mokėjimui teikiamus dokumentus ir nustato:
5.5.3.1. ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti;
5.5.3.2.  ar užtenka esamų asignavimų ūkinei operacijai įvykdyti;
5.6. dalyvauja sudarant, svarstant savivaldybės biudžetą;
5.7. dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių darbe;
5.8. rengia ir teikia tvirtinimui  taisykles, reglamentuojančias buhalterinę apskaitą, lėšų naudojimą ir kontrolę;
5.9. savarankiškai sprendžia skyriuje kylančias apskaitos problemas, nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus darbą, pasikeitimus, konsultuoja skyriaus darbuotojus dėl darbe kylančių problemų;
5.10. rengia administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.11. rengia informaciją apie visų darbuotojų darbo užmokestį, seka pasikeitimus ir teikia ją vadovams  skaičiuoja darbo užmokesčio fondo ekonomiją;
5.12. bendrauja ir bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais apskaitos, sutarčių sudarymo, lėšų skyrimo, naudojimo ir kitais klausimais;
5.13. sudaro Buhalterinės apskaitos skyriaus  darbuotojų kasmetinių atostogų eilės sąrašą, rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, vertina skyriaus karjeros tarnautojų veiklą, teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo;
5.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis Buhalterinės apskaitos skyriaus kompetencijos klausimais;
5.15. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas turi teisę:
5.15.1. inicijuoti pasitarimus savivaldybės administracijoje asignavimų valdymo bei apskaitos klausimais;
5.15.2. nurodyti savivaldybės administracijos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo  vykdyti visi savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai;
5.15.3. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
5.15.4. rengti ir teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus, reikalauti iš administracijos tarnautojų ir darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
5.15.5. reikalauti iš atsakingų savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei  kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.