Angelė Mažeikienė

archyvarė
Telefonas: (8 315) 55 173, mob. tel. 8 620 24 569
El. paštas: angele.mazeikiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 1 langelis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. DV-570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO  SKYRIAUS ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ

 

1. Vidaus administravimo skyriaus archyvaras yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį.
5. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas.
7. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir „Avilys" programų paketais.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

8. Užtikrindamas savivaldybės likviduotų įmonių duomenų tvarkymą archyvaras:
8.1 teisės aktų nustatyta Tvarka priima ir nagrinėja asmenų prašymus išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo;
8.2. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka institucijoms, organizacijoms ir gyventojams pateikia dokumentų saugomų likviduotų įmonių archyve patvirtintas kopijas, išrašus;
8.3. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba likviduotų įmonių klausimais;
8.4. teikia tarnybinę pagalbą asmenims likviduotų įmonių archyvų klausimais;
8.5. pagal savo kompetenciją teikia dokumentus, reikalingus teisminiams procesams;
8.6. rengia ir teikia duomenis administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie pareiškėjams siunčiamus atsakymus ir prašomų dokumentų kopijas;
8.7. išduoda likviduotų įmonių ir įstaigų bylas (dokumentus) laikinai naudoti ir surašo perdavimo aktus;
8.8. atrenka archyve saugomų dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, neturinčių išliekamosios vertės bylas, naikinti;
8.9. esant reikalui surašo bylų dingimo aktus;
8.10. esant reikalui dalyvauja Dokumentų ekspertų komisijos darbe;
8.11. tvarko saugyklose saugomų dokumentų apskaitą tiesiniais metrais (matuoja dokumentus, tvarko jų suminę apskaitą);
8.12. analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su likviduotų įmonių archyvinių dokumentų priėmimu, naikinimu, saugyklų plotų poreikio nustatymu;
8.13. mobiliuoju įrenginiu skenuoja archyvo dokumentus ir daro jų kopijas;
8.14. dalyvauja rengiant informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį valstybės perduotai savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti;
8.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.