Artūras Mažeika

specialistas
Telefonas: (8 315) 55 118, mob. tel. 8 698 79 645
El. paštas: arturas.mazeika@alytus.lt
Kabinetas: 211

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

 2018 m. gruodžio 19 d.

 įsakymu Nr. DV-1527

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 21 d.

įsakymo Nr. DV-400

redakcija)

 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Komunikacijos skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių studijų, verslo ir vadybos arba komunikacijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadybos, viešųjų ryšių ar marketingo (rinkodaros) darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Vietos savivaldos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir Visuomenės informavimo įstatymais, išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Valstybinės kalbos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

3.4. gebėti:

3.4.1. planuoti savo darbą, nusistatyti prioritetus ir pasitelkti į pagalbą kitus asmenis (projektų valdymo sugebėjimai);

3.4.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti:

3.5.1. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu, „PowerPoint" ir grafinio redagavimo programa „Photoshop" arba „Adobe Iliustrator";

3.5.2. anglų kalbą B1 lygiu;

3.6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 4. Darbuotojas vykdo Alytaus miesto įvaizdžio projektų vadybos ir komunikacijos funkcijas. Užtikrindamas projektų inicijavimą, tinkamą vadybą ir komunikaciją:

4.1. analizuoja, remdamasis kitų miestų, įskaitant ir užsienio, komunikaciją, vysto, kaupia, pateikia vertinimui Alytaus miesto įvaizdžio formavimo  ir komunikacijos idėjas;

4.2. rengia įvaizdžio projektų įgyvendinimo planus, įtraukdamas pagal funkcijas kitus padalinius, koordinuoja  ir vykdo planų (įvaizdžio formavimo projektų) įgyvendinimą;

4.3. fotografuoja, kuria vizualinę grafiką (kūrinius), organizuoja audio bei video kūrinių atlikimą, kurie perduodami Alytaus miesto savivaldybės administracijai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnį visam turtinių teisių galiojimo laikotarpiui, neribojant teritorijos;

4.4. atrenka vertingiausius foto, audio ar vizualinius kūrinius ir pateikia juos aprašyti atsakingam specialistui;

4.5. planuoja ir užsako, vykdant viešuosius pirkimus, miestą reprezentuojančias reklamines priemones bei vykdo jų panaudojimo kontrolę;

4.6. planuoja miesto įvaizdžiui ir savivaldybės projektams viešinti reikalingas žiniasklaidos lėšas, vykdo ir kontroliuoja jų panaudojimą  ir vertina gautus rezultatus (atlieka medijos analizę);

4.7. vykdo ir užtikrina miestą reprezentuojančios vizualinės medžiagos atitikimą pozicionavimo reikalavimams bei patvirtintai stiliaus knygai, jos vientisumą ir kokybę;

4.8. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

4.9. esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais;

4.10 vykdo projektus, susijusius su savo kompetencijos srities procesų tobulinimu;

4.11. nustatyta tvarka tvarko savo veiklos dokumentus, sudaro archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

4.12. vairuoja automobilį, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.