Aida Maldonienė

Aida Maldonienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 111, mob. tel. 8 610 30 896
El. paštas: aida.maldoniene@alytus.lt
Kabinetas: Informacija

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti asmenis vieno langelio principu, konsultuoti juos savivaldybės institucijų kompetencijos klausimais ir teikti jiems  įstatymų nustatytą informaciją.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės institucijų bei įstaigų sistemą, veiklos principus, suvokti esmines jų funkcijas.

4.4. Gebėti savarankiškai organizuoti, planuoti ir atlikti savo veiklą, rengti metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

4.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

4.6. Gebėti bendrauti, bendradarbiauti.

4.7. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" ir programų paketais.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Užtikrindamas tinkamą ir kokybišką vieno langelio principo įgyvendinimą teikia asmenims konsultacijas ir informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamas administracines paslaugas ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas:

5.1.1. sutinka asmenis (pirmasis kontaktas), išklauso, įsigilina į jam rūpimą klausimą, informuoja apie jo sprendimo eigą, pataria kur jam kreiptis, kad klausimas būtų operatyviai išspręstas, padeda teisingai įforminti prašymą ar skundą;

5.1.2. aptarnauja asmenis telefonu – suteikia asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu, paaiškina, ar savivaldybės administracija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

5.1.3. paaiškina, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai, el. būdu ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas; teikia asmenims informaciją apie savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų procedūras;

5.1.4. nurodo instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu savivaldybės administracija nekompetentinga nagrinėti jo prašymo;

5.1.5. pateikia kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja savivaldybės administracija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;

5.1.6. priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numatyti, kokią informaciją administracija gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių administracija negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

5.1.7. administruoja leidimų patekti į savivaldybės pastatą sistemą, išduoda leidimus, tvarko jų apskaitą;

5.1.8. registruoja asmenis į priėmimą pas savivaldybės vadovus, derina priėmimo laiką ir informuoja asmenį.

5.2. Išduoda leidimus laidoti, pažymas ir kitus su administracinių paslaugų teikimu susijusius dokumentus.

5.3. Atlieka asmenų apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo.

5.4. Rengia pažymas, teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitai viešojo administravimo institucijai pastarosios prašymu.

5.5. Registruoja sąskaitas faktūras, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių ataskaitas ir dokumentus į Jungtinius  registrus. Registruoja asmenų prašymus suteikti administracines paslaugas.

5.6. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl administracinių paslaugų teikimo veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo, dėl  asmenų priėmimo organizavimo.

5.7. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo procesų tobulinimu, dokumentų valdymo sistemų diegimu.

5.8. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus, dalyvauja rengiant metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

5.9. Dalyvauja rengiant priimamojo veiklos analizes bei ataskaitas.

5.10. Rengia priimamojo darbuotojų budėjimo grafikus. Užtikrina informaciniuose stenduose skelbiamos informacijos apie savivaldybės struktūrinių padalinių teikiamas paslaugas atnaujinimą.

5.11. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

5.12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, veikloje.

5.13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo  pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.