Arvydas Kavaliauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 134, mob. tel. 8 698 27 033
El. paštas: arvydas.kavaliauskas@alytus.lt
Kabinetas: 115
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti susisiekimo infrastruktūros objektų eksploatavimo kontrolę, organizuoti ir kontroliuoti smulkius gatvių ir šaligatvių remonto darbus, žvyruotų gatvių priežiūrą, organizuoti Saugaus eismo komisijos darbą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – susisiekimo infrastruktūros objektų eksploatavimo priežiūros, smulkių gatvių ir šaligatvių remonto darbų, žvyruotų gatvių priežiūros darbų organizavimo, atlikimo kontrolės ir administravimo – funkcijas, taip pat Saugaus eismo komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti kvalifikacijos atestatą eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymą, Statybos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, statybos techninių reglamentų reikalavimus ir taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu;

4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                   

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja susisiekimo infrastruktūros objektų ir su jais susijusių kitų inžinerinių statinių, būklę Alytaus mieste, inicijuoja šios infrastruktūros palaikymą ir plėtrą pagal poreikį;

5.2. organizuoja ir prižiūri smulkius gatvių, šaligatvių ir takų remonto darbus mieste, vykdo gatvių, šaligatvių ir takų smulkių remonto darbų mieste atlikimo priežiūrą, tikrina apimtis, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.3. organizuoja ir kontroliuoja miesto infrastruktūros objektų pritaikymą universaliems poreikiams;

5.4. vykdydamas žvyruotų gatvių priežiūrą:

5.4.1. tikrina žvyruotų gatvių būklę pagal sutartyje numatytus vertinimo kriterijus, surašo patikrinimo aktus, rengia užsakymus žvyruotų gatvių remontui, kontroliuoja jų atlikimą, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.4.2. organizuoja gatvių greideriavimo (sniego valymo) darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.5. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.6. derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su prisijungimu prie miesto susisiekimo komunikacijų;

5.7. išduoda prisijungimo prie savivaldybės valdomų susisiekimo komunikacijų (gatvių, kelių) sąlygas, teikia informaciją dėl prisijungimo sąlygų prie kitų tinklų;

5.8. rengia ir derina metinius, perspektyvinius smulkių remonto darbų mieste atlikimo planus;

5.9. organizuoja Saugaus eismo komisijos darbą:

5.9.1. nagrinėja gautus prašymus, parengia šio klausimo nagrinėjimui komisijos posėdyje reikalingą informaciją;

5.9.2. protokoluoja komisijos posėdžius, parengia atsakymus į gautus prašymus;

5.9.3. organizuoja ir kontroliuoja komisijos priimtų sprendimų, susijusių su gatvių infrastruktūra (saugos kalnelių, salelių ir pan.), įgyvendinimą;

5.9.4. apie komisijos veiklą rengia informaciją Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui;

5.10. nagrinėja asmenų prašymus, skundus visais pavestų darbų klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;

5.11. Rengia ir derina miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų darbų klausimais;

5.12. pagal kompetenciją inicijuoja teisės aktų parengimą (pakeitimą) nustatyta tvarka, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.14. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.15. teikia jam paskirtas administracines paslaugas;

5.16. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.17. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas  vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

5.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždavinia;

5.20. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.