Auksė Juonienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 115, mob. tel. 8 626 56 460
El. paštas: aukse.juoniene@alytus.lt
Kabinetas: 411
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                       

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1538

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymo Nr. DV-790

redakcija)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau-skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautoja

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriui priskirto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės turto (išskyrus žemę), perduoto valdyti patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo, statinių, kurie neturi savininkų pripažinimo bešeimininkiais, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos viešose vietose nustatymo, leidimų (licencijų) prekiauti išdavimo, vietinių rinkliavų prekybai nustatymo, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti,  socialinio būsto nuomos klausimais - funkcijų įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias preigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės patikėjimo ir nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimo, disponavimo juo bei valdymo,  savivaldybės turto privatizavimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo programų įgyvendinimo, leidimų (licencijų), reikalingų mažmeninei (didmeniniai) prekybai, išdavimo organizavimo, savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse bei viešosiose įstaigose, gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūros kontrolės – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ne žemesnio kaip magistro kvalifikacinio laipsnio viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, iš jų 1 metų vadovaujančio darbo patirtį ir 1 metų viešojo administravimo subjektų patikėjimo ir nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimo, disponavimo juo bei valdymo, patirtį.

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Civilinį kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Korupcijos prevencijos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo, Rinkliavų, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Viešųjų pirkimų įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus pagal skyriaus funkcijas.

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

4.5. mokėti:

4.5.1. analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti dokumentus, planuoti ir organizuoti darbą;

4.5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu.

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

                                                                                      

V  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja skyriaus darbą ir darbuotojų funkcinį veiklos paskirstymą, vadovaudamasis skyriaus veiklos nuostatais, kontroliuoja skyriaus tarnautojų veiklą;

5.2. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise (išskyrus žemę), panaudos, patikėjimo, nuomos pagrindais turimo ir gaunamo turto valdymą ir naudojimą;

5.3. teikia siūlymus savivaldybės turto valdymo klausimais;

5.4. organizuoja miesto savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų turto valdymo, verslo ir kitais klausimais įgyvendinimą ir kontrolę;

5.5. rengia valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles, dokumentų projektus visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais, kai visų akcijų savininkė yra savivaldybė;

5.6.  rengia Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles;

5.7. dalyvauja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų valdymo organų, į kuriuos paskirtas, veikloje;

 5.8. vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių suteikimą pagal panaudos sutartis, panaudos sutarčių sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

5.9. vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto (kilnojamųjų daiktų) esančio savivaldybės administracijos apskaitoje, suteikimą pagal panaudos sutartis, sutarčių sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

5.10. vykdo savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto (išskyrus žemę) panaudos, nuomos sutarčių kontrolę;

5.11. organizuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių plano rengimą;

5.12. organizuoja socialinio būsto pirkimo, savivaldybės, valstybės biudžeto lėšomis, procedūras, jų įgyvendinimą, vykdo kontrolę;

5.13. rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją;

5.14. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.16. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijų valstybės tarnautojais, perimdamas jų patirtį turto valdymo, privatizavimo, verslo ir kitais klausimais;

5.17. rengia skyriaus nuostatus ir juos, esant reikalui, tikslina;

5.18. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus;

5.19. pasirašo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;

5.20. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose;

5.21. rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos

vertinimo;

5.22. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo ir disponavimo, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo, leidimų perkiauti viešose vietose, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti,  socialinio būsto nuomos klausimais;

5.23. organizuoja gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

5.24. nagrinėja gautus skundus ir pranešimus dėl gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos, dalyvauja rengiant, vizuoja ar pasirašo atsakymo pareiškėjui projektus;

 5.25. rengia ir vizuoja miesto savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia dėl jų išvadas;

5.26. organizuoja ir rengia skyriaus veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;

5.27. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra Turto valdymos ir verslo skyrius;

5.28. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, nurodymais pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus administracijos direktoriui.