Adomas Andrušaitis

vedėjo pavaduotojas (sportui, turizmui)
Telefonas: (8 315) 55 153, mob. tel. 8 620 24 504
El. paštas: adomas.andrusaitis@alytus.lt
Kabinetas: 415
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. DV-1564

 

ŠVIETIMO IR SPORTO   SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas sportui yra  karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II  SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo sportui (toliau – pavaduotojas) pareigybė reikalinga miesto sportinės veiklos (toliau – Savivaldybės) sporto politikos įgyvendinimui, sporto plėtotės programų rengimui, miesto sporto ugdymo įstaigų veiklos, įgyvendinant Vyriausybės ir Savivaldybės strategines sportinio aktyvumo kryptis, koordinavimui, sporto įstaigų vadovų informavimui bei konsultavimui, valstybės ir regioninės kūno kultūros ir sporto politikos nuostatų aiškinimui, jas įteisinančių dokumentų vykdymo priežiūrai.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kūno kultūros ir sporto, turizmo ir neformaliojo švietimo administravimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities edukologijos arba sporto krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip vienerių metų  kūno kultūros ir sporto  darbo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

4.4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.

4.5. Gebėti:

4.5.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą:

4.5.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.5.3. dirbti komandoje.

4.6. Mokėti:

4.6.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus;

4.6.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

4.6.3. anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities uždavinių ir funkcijų vykdymą, šis valstybės tarnautojas:

5.2. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities uždavinių ir funkcijų vykdymą, šis valstybės tarnautojas:

5.2.1. įgyvendina valstybinę sporto politiką Alytaus mieste;

5.2.2. formuoja ir įgyvendina savivaldybės sporto ir užimtumo per sportą politiką;

5.2.3. atsako už savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos strateginio plano įgyvendinimą;

5.2.4. koordinuoja savivaldybės sporto įstaigų direktorių vadybinę veiklą pagal savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją, siekia užtikrinti demokratinį sporto įstaigų valdymą;

5.2.5.   dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto sporto dalį, sporto plėtotei skirtus savivaldybės investicinius projektus, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

5.2.6. kontroliuoja turizmo informacijos plėtros programos įgyvendinimą;

5.2.7. užtikrina miesto sporto komandų dalyvavimą visų lygių varžybose;

5.2.8. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis sporto organizacijomis, ruošiant didelio meistriškumo sportininkus;

5.2.9. atstovauja savivaldybės strateginių sporto šakų interesams šalies sporto federacijose;

5.2.10. inicijuoja ir organizuoja miesto sporto renginius ir šventes;

5.2.11. koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės sporto įstaigų ir nevyriausybinių sporto organizacijų veiklą, konsultuoja įstaigų vadovus, siekia kuo efektyvesnės sporto įstaigų veiklos;

5.2.12. kontroliuoja mokomojo sportinio ugdymo rekomendacijų įgyvendinimą;

5.2.13. analizuoja sporto plėtros tendencijas mieste ir teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl veiklos efektyvumo;

5.2.14. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis sporto organizacijomis;

5.2.15. koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės sporto bazių veiklą;                    

5.2.16. dalyvauja Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.2.17. koordinuoja viešuosius sporto renginius;

5.2.18. organizuoja Skyriaus specialistų veiklą sportinės veiklos klausimais;

5.2.19. koordinuoja ir organizuoja neįgaliųjų sporto valstybinės programos įgyvendinimą;       

5.2.20. pavaduoja Skyriaus vedėją jam nesant darbe dėl laikino nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų, Administracijos direktoriaus pavedimu;

5.2.21. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pavestų funkcijų srityje ir atsako už paties parengtų projektų teisingumą;

5.2.22. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus;

5.2.23. koordinuoja miesto sporto įstaigų administracijos ir trenerių kvalifikacijos kėlimo programas;

5.2.24. organizuoja neįgaliųjų integracija į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą;

5.2.25. kontroliuoja kūno kultūros ir sporto programos projektų įgyvendinimą;

5.2.26. koordinuoja ir  kontroliuoja sporto ir turizmo įstaigų veiklą;

5.2.27. vykdo kitus Skyriaus vedėjo įsakymu deleguotus pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.