TEISINĖ INFORMACIJA

Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašas

Aplinkos apsaugos programa

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

 

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašas, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklės

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas

 

2018 metų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės

 

2017 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

2017 metų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės

 

2016 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

2016 metų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės

 

2015 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

2015 metų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės

 

2014 metų ataskaita apie programos vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmata

 

2013 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmata

 

2012 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-14 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmatos pakeitimas

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 m. sąmata

 

2011 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. sąmata

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 m. sąmata

 

2010 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 m. sąmata

 

2009 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 m. sąmata

 

2008 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2007 m. sąmata

 

2007 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 m. sąmata

 

2006 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2005 m. sąmata

 

2005 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2004 m. sąmata

 

 2004 metų ataskaita apie programos priemonių vykdymą

 

Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Alytaus miesto savivaldybės 2011 m. komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Alytaus miesto savivaldybės 2010 m. komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Alytaus miesto savivaldybės 2009 m. komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Atliekos

 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

 

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas

 

Atliekų tvarkymo taisyklės

 

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

 

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

 

Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės

 

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai

 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas

 

Alytaus miesto savivaldybės atlikų tvarkymo 2014–2020 metų planas

 

Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

 

Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarka

 

Galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašas

 

Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašas

 

Dėl pritarimo Alytaus regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir infrastruktūros sukūrimo galimybių ir alternatyvų studijai

 

Apmokėjimo sistema už atliekų tvarkymą

 

Pavedimas vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programa 2014 metams

 

Alytaus miesto savivaldybės 2011 m. komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Alytaus miesto savivaldybės 2010 m. komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Alytaus miesto savivaldybės 2009 m. komunalinių atliekų tvarkymo programa

 

Alytaus miesto savivaldybės biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo 2012–2013 metų priemonių planas

 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių Alytaus miesto individualių namų rajonuose, garažų savininkų bendrijose, kapinėse ir daugiabučių namų savininkų bendrijų rajonuose pastatymo vietų sąrašas

 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių Alytaus miesto individualių namų rajonuose, garažų savininkų bendrijose, kapinėse ir daugiabučių namų savininkų bendrijų rajonuose pastatymo vietų schema

 

Alytaus miesto komunalinių atliekų aikštelių išdėstymo schema

 

Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas

 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas

 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

 

Atmosfera

 

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas

 

Alytaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa

 

Želdynų ir želdinių apsauga ir priežiūra

 

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodininmo ar kitokio pašalininko atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo aprašas

 

Medžių ir krūmų priežiūros vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės

 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai

 

Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas

 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.

 

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

 

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2019-2023 metų programa

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2008 – 2012 metų programa

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2013–2017 metų programa

 

 

Vandens apsauga

 

Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklės

 

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 m. programa

 

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2012–2015 m. programa

 

Strielčių, Radžiūnų ir Vidzgirio vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas (Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje)

 

Triukšmas

 

Triukšmo prevencijos Alytaus miesto viešose vietose taisyklės

 

Alytaus miesto savivaldybės teritorijos tyliosios zonos


Gyvūnai

 

Gyvūnų laikymo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės

 

Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programa

UAB Dzūkijos vandenys

 

Alytaus turizmo informacijos centras

 

 

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras