Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

Rima Mockevičienė

Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Telefonas: (8 315) 55 138, mob. tel. 8 672 38 213
El. paštas: rima.mockeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 303

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1541

 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) pareigybė reikalinga užtikrinti teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti tėvystės įgūdžius ir didinti šeimos savarankiškumą, gerinti vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių aplinkos veiksnių, mažinti nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS
 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Valstybės tarnybos įstatyme.

4.2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos,  teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.

4.4. Mokėti:

4.4.1. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4.3. dirbti  kompiuterio „Microsoft Office"  programų paketu.

                     

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

5.2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo prašymus /  informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;

5.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

5.4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;

5.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis (teikėjais), kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, institucijų paskirtais specialistais atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;

5.6. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;

5.7. organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;

5.8. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;

5.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;

5.10. vykdo kitus administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.