Vida Šerkšnienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55127, mob. tel. 8 620 24 733
El. paštas: vida.serksniene@alytus.lt
Kabinetas: 403
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-1506

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti ir užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų skyriui (toliau – skyrius) pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant darbe.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, ekonomikos krypties) arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.6. sugebėti rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti;

 4.8.  gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.9. Mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:         

5.1. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas skyriaus darbas;

5.2. vykdo supaprastintus ir tarptautinius viešuosius pirkimus, rengia ir derina pagal kompetenciją savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, įsakymų ir jų projektų;

5.3. teikia siūlymus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.4. rengia ir skelbia skelbimus apie viešuosius pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

5.5. skelbia technines specifikacijas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

5.6. organizuoja pirkimo dokumentų teikimą svarstyti Viešojo pirkimo komisijai (toliau – komisija), užtikrindamas, kad viešojo pirkimo dokumentai būtų parengti tinkamai ir laiku;

5.7. nagrinėja ir rengia atsakymus į viešojo pirkimo procedūrose gaunamas pretenzijas, prašymus, paklausimus bei kitus susijusius dokumentus;

5.8. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;

5.9. vykdo savivaldybės administracijos viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš Centrinės perkančiosios organizacijos;

5.10. skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sutarčių sudarymą;

5.11. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

5.12. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims; konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių viešųjų pirkimų organizatorius ir specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus, atliekančius viešuosius pirkimus savo padaliniuose;

5.13. rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus;

5.14. kaupia informaciją apie savivaldybės atliktus, nutrauktus viešuosius pirkimus, analizuoti rezultatus, padarytas klaidas ir jų priežastis, teikia skyriaus ir kitų savivaldybės administracijos padalinių specialistams pasiūlymus, kaip išvengti galimų klaidų rengiant naujus viešuosius pirkimus, siekiant tobulinti viešojo pirkimo dokumentų rengimą ir pirkimo procedūrų atlikimą;

5.15. organizuoja informacijos apie viešuosius pirkimus rengimą ir pateikimą kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir savivaldybės administracijos vadovybei;

5.16. dalyvauja pirkimų komisijų ar grupių darbe;

5.17. tvarko su viešaisiais pirkimais susijusius pirkimo dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.