Vitas Černiauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 123, mob. tel. 8 620 24 359
El. paštas: vitas.cerniauskas@alytus.lt
Kabinetas: 101
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018  m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1520

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                      

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės savivaldybei perduotai civilinės saugos funkcijai vykdyti. Prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimo reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją valdymo, bendrosios veiklos srities – kontroliavimo, kaip laikomasi Savivaldybės patvirtintų taisyklių ir kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, administracinio poveikio priemonių taikymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslo studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą. Išmanyti Civilinės saugos įstatymą, Administracinių nusižengimų kodeksą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.5. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuodamas ir koordinuodamas teritorinių ir gamybinių valdymo organų veiklą, susijusią su gyventojų apsauga, gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų vykdymu, materialinių nuostolių mažinimu, ekstremalių situacijų atveju: 

5.1.1. koordinuoja visas savivaldybės teritorijoje esančias civilinės saugos pajėgas ekstremalių situacijų padariniams šalinti ir gelbėjimo darbams atlikti;

5.1.2. Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;

5.1.3. sudaro technikos, transporto ir kitų reikiamų priemonių, reikalingų ekstremalių situacijų atvejais, sąrašus, derina jų panaudojimo galimybes su šių priemonių savininkais;

5.1.4. rengia ir skelbia informaciją gyventojams apie jų veiksmus susidarius ekstremaliai situacijai, organizuoja gyventojų evakavimą;

5.1.5. pastoviai iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų renka informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti;

5.1.6. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo, kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.1.7. atlieka galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę;

5.1.8. organizuoja savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų švietimą civilinės saugos klausimais;

5.1.9. organizuoja civilinės saugos pratybas, treniruotes, metodinius seminarus;

5.1.10. dalyvauja Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro darbe;

5.1.11. sudaro tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis; 

5.1.12. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais rengia savivaldybės civilinės saugos veiklos ataskaitą atitinkamoms institucijoms;

5.2. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reglamentuojančių:

5.2.1. Alytaus miesto tvarkymą ir švarą;

5.2.2. gyvūnų laikymą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

5.2.3. prekybos ir paslaugų teikimą Alytaus miesto viešosiose vietose;

5.3. organizuoja prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti;

5.4. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, susijusius su Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimais ir draudimais;

5.5. pagal savo kompetenciją rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.6. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.7. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.8. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.9. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetencija tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.