Sandra Dapkevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 143, mob. tel. 8 618 66 747
El. paštas: sandra.dabkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 428

PATVIRTINTA

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d.   

įsakymu Nr. DV-1506                  

                                                              

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2.  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimo funkciją.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais  viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti;

4.4. Mokėti dirbti MS Word, MS Excel programiniu paketu.

                     

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.    Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

5.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

5.2. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir savivaldybės administracijos vidaus tvarkų susijusių su pirkimų vykdytu, organizavimu tobulinimo;

5.3. tikrina Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus, esant poreikiui teikia siūlymus dėl pakeitimų juose tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.4. rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus;

5.5. rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus;

5.6. dalyvauja viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

5.7. skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sudarytas sutartis (sutarčių pakeitimus), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka;

5.8. teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus tiekėjams, vykdo susirašinėjimą su tiekėjais dėl jų pateiktų pasiūlymų atitikimo pirkimo reikalavimams, rengia atsakymus į tiekėjų pretenzijas;

5.9. vykdo pirkimų procedūras;

5.10. rengia raštus, paklausimus, paaiškinimus viešųjų pirkimų klausimais;

5.11. rengia metines viešųjų pirkimų ir esant reikalui kitas skyriaus veiklos ataskaitas;

5.12. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais;

5.13. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;

5.14. analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, teikia skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;

5.15. rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms;

5.16. tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą;

5.17. vykdo kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

6.    Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.