Rasa Vitkauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 151, mob. tel. 8 620 68 262
El. paštas: rasa.vitkauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 431

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-1506

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

  PASKIRTIS

 

2. Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) veiklą, užtikrinti savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis skyriaus vedėjas vykdo bendrosios srities – viešųjų pirkimų organizavimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. sugebėti rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti;

4.7.  gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. Mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja Viešųjų pirkimų skyriaus veiklą, siekdamas užtikrinti administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus;

5.2. rengia:

5.2.1. skyriaus nuostatų projektą ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

5.2.2. skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;

5.2.3. skyriaus veiklos analizes, pažymas, išvadas, siūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.2.4. metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas;

5.2.5. skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimo išvadas, teikimus dėl neeilinio jų vertinimo;

5.2.6. pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų paskatinimų;

5.3 rengia ir derina savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;

5.4. paskirsto nuolatines funkcijas ir užduotis skyriaus darbuotojams;

5.5. nagrinėja skyriui nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

5.6. kontroliuoja skyriaus specialistų ir savivaldybės administracijos skyrių darbuotojų vykdomų užduočių, pavedimų vykdymą viešųjų pirkimų klausimais, jų kokybę, siekiant kuo efektyvesnės šių darbuotojų veiklos;

5.7. siekia užtikrinti savivaldybės administracijoje vykdomų visų viešųjų pirkimų sistemos sukūrimą, analizę, koregavimą ir atitikimą Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams (Europos Sąjungos) teisės aktams. Tai įgyvendindamas:

5.7.1. teikia tvirtinti visiems viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingų komisijų sudėtį ir komisijų reglamentus;

5.7.2. organizuoja ir rengia visas taisykles, kitus norminius teisės aktus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti bei kontroliuoti, ir teikia tvirtinti pagal kompetenciją;

5.8. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų plano rengimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikimą tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;

5.9. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų verčių skaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.10. organizuoja reikalingų skelbimų apie viešuosius pirkimus parengimą ir paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.11. organizuoja ataskaitų apie viešuosius pirkimus pateikimą atitinkamoms institucijoms;

5.12. analizuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus norminius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus ir atitinkamai koreguoja savivaldybės viešųjų pirkimų reglamentavimą;

5.13. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais savivaldybės tarybos narius, administracijos darbuotojus ir savivaldybės reguliavimo sferos institucijas;

5.14. teikia leistiną informaciją apie savivaldybės viešuosius pirkimus savivaldybės bendruomenei ir visuomenės informavimo priemonėms;

5.15. viešųjų pirkimų klausimais skyriaus pagalbai gauti kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitas institucijas pagal kompetenciją ir gautą informaciją naudoja savo funkcijoms vykdyti;

5.16. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimą, juos vertina ir derina;

5.17. organizuoja ir pats dalyvauja konkrečių viešųjų pirkimų procedūrose. Įgyvendindamas šią funkciją:

5.17.1. stebi savivaldybės viešųjų pirkimų planų vykdymą ir siekia, kad laiku būtų pradedamos konkrečių pirkimų procedūros (išskyrus pirkimų organizatorių vykdomus pirkimus);

5.17.2. organizuoja arba pats rengia konkrečių pirkimų sąlygas, pasitelkdamas reikalingus specialistus;

5.17.3. organizuota arba pats nagrinėja ir rengia atsakymus į viešojo pirkimo procedūrose gaunamas pretenzijas, prašymus, paklausimus bei kitus susijusius dokumentus;

5.18. kai paskiriamas, dirba komisijose, darbo grupėse;

5.19. organizuoja skyriaus darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą pagal savivaldybės veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;

5.20. derina prekių, paslaugų ir darbų pirkimų paraiškas;

5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vedėjas pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.