Rima Savulionienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 128, mob. tel. 8 620 24 423
El. paštas: rima.savulioniene@alytus.lt
Kabinetas: 301
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.  gruodžio 19  d. 

įsakymu Nr. DV-1520                                                                                                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS  VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYYRIUS

PAREIGYBĖS  PASKIRTIS

                  

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti asmenų (pareiškėjų) prašymus, pasiūlymus, skundus skyriaus kompetencijos klausimais, užtikrinti, kad keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai, vežėjai ir lengvųjų automobilių taksi vairuotojai laikytųsi keleivių vežimo kelių transportu ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo  bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo bei specialiosios veiklos srities – transporto bei viešosios tvarkos kontroliavimo funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių nusižengimų kodeksą. Išmanyti Kelių eismo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. mokėti nustatyti pažeidimą pagal ANK ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą;

4.4. turėti teisę vairuoti „B" kategorijos transporto priemones;

4.5. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyresnysis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. sistemingai tikrina, ar vežėjai, aptarnaudami maršrutą, naudoja visuotinės padėties nustatymo įrangą, kaip laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių, ar vykdo kitus Keleivių vežimo reguliaraus vietinio kelių transporto susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

5.2. kelių eismo taisyklių nedraudžiamose vietose signaliniu disku stabdo keleivines kelių transporto priemones, įlipa į autobusus be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus ir tikrina:

5.2.1. keleivinio kelių transporto ekipažų dokumentus, suteikiančius vežėjui teisę įstatymų nustatyta tvarka užsiimti keleivių vežiojimo veikla;

5.2.2. ar bilietai, kuriuos privalo turėti kiekvienas keleivis, galioja šiam reisui ir ar atitinka tarifus, ar ekipažai parduotus bilietus nustatyta tvarka užregistruoja bilietų kontrolės lape;

5.2.3. ar keleiviai vežami vežėjui išduotame leidime reguliariai vežioti keleivius numatyto talpumo, geros estetinės, sanitarinės ir techninės būklės, tinkamai apipavidalintomis transporto priemonėmis;

5.2.4.  po išsamaus ekipažo patikrinimo:

5.2.4.1. į vairuotojų kelionės dokumentus įrašo atlikto patikrinimo rezultatus;

5.2.4.2. paima negaliojančius ar suklastotus bilietus bei dokumentus;

5.2.4.3. išlaipina keleivius be bilieto, jeigu šie atsisako juos įsigyti;

5.2.4.4. parengia keleivinių kelių transporto priemonių patikrinimų rezultatų suvestines;

5.3. tikrina, ar vežėjai stotelėse laiku iškabina ir atnaujina eismo tvarkaraščius;                                                                                       5.4. atlieka lengvųjų automobilių taksi patikrinimus Alytaus miesto teritorijoje, kontroliuoja, kad vairuotojai laikytųsi keleivių vežimo kelių transportu ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių; 

5.5. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką – atliekų tvarkymą, želdynų ir želdinių apsaugą ir priežiūrą, gyvūnų laikymą ir priežiūrą, išorinės reklamos įrengimo, kelio ženklų ir kitų eismo reguliavimo priemonių įrengimą, transporto priemonių stovėjimą kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje;

5.6. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus;

5.7. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose administraciniams nusižengimams nustatyti;

5.8. rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais skyriaus vedėjui;

5.9. tikrina, kaip renginių metu organizatoriai laikosi Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo;

5.10. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;

5.11. pagal įgaliojimą surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus;

5.12. teikia reikalingą informaciją skyriaus darbuotojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų);

5.13. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.14. bendradarbiauja, perduoda ir keičiasi informacija su policija ir kitomis valstybinėmis ar savivaldybės institucijomis, įstaigomis ar savivaldybės įmonėmis Skyriaus veiklos klausimais;

5.15. dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.16. tvarko skyriaus archyvinius dokumentus, siekiant tinkamo dokumentų archyvavimo įgyvendinimo;

5.17. vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę;

5.18. atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;

5.19. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.