Rasa Ogulevičienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 128, mob. tel. 8 620 24 578
El. paštas: rasa.oguleviciene@alytus.lt
Kabinetas: 301
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19  d.

įsakymu Nr. DV-1520

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 24 d.

įsakymo Nr. DV-595

redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 
II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse priskirtai nustatytų administracinių nusižengimų kontrolei bei Lietuvos Respublikos įstatymuose priskirtai nustatytų draudimų bei reikalavimų įgyvendinimo priežiūrai organizuoti, taikyti prevencines priemones tvarkymui ir švarai gerinti ir viešajai tvarkai mieste palaikyti, valstybės deleguotos funkcijos – dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą, vykdymui ir skyriaus veiklai organizuoti nesant skyriaus vedėjo.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios  veiklos srities – viešosios tvarkos užtikrinimo bei pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymui savivaldybės teritorijoje, funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities   išsilavinimą;

4.2.  turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių nusižengimų kodeksą. Išmanyti:  Atliekų tvarkymo, Želdynų, Gyvūnų gerovės ir apsaugos, Rinkliavos, Triukšmo valdymo, Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos  įstatymus, , Kelių eismo taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

4.6.  dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

                   

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vedėjo pavaduotojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri ir kontroliuoja, kaip mieste įgyvendinami teisės aktuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda atsakomybė;

5.2. prižiūri ir kontroliuoja, kaip Alytaus mieste laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reglamentuojančių:

5.2.1. tvarkymą ir švarą;

5.2.2. atliekų tvarkymą;

5.2.3. želdynų ir želdinių apsaugą;

5.2.4. gyvūnų laikymą;

5.2.5. prekybą ir paslaugų teikimą  viešosiose vietose;

5.2.6. triukšmo prevenciją viešosiose vietose.

5.3. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje savo kompetencijos ribose atlieka patikrinimus, taiko administracinio poveikio priemones;

5.4. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinio nusižengimo  protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.5. organizuoja ir vykdo reidus, patikrinimus pažeidimams išsiaiškinti, organizuoja ir koordinuoja patikrinimus, vykdomus kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais);

5.6. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda skyriaus vedėjui;

5.7. nuolat bendrauja su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, organizuoja ir kontroliuoja informacijos savo kompetencijos klausimais gavimą, teikia policijai aktualią informaciją, perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru ir kitomis valstybinėmis institucijomis;

5.8. teikia siūlymus Saugaus eismo komisijai dėl tvarkos mieste užtikrinimo;

5.9. pradeda Administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;

5.10. administracinių nusižengimų  bylas, kurių neįgaliotas nagrinėti, persiunčia svarstyti pagal kompetenciją kitoms institucijoms;

5.11. patikrinimų metu pastebėjęs taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pažeidimus, už kurių  laikymosi priežiūrą yra atsakingi kitų struktūrinių padalinių  specialistai arba jis nėra įgaliotas surašyti administracinio nusižengimo protokolą, raštu informuoja atitinkamo skyriaus vedėją;

5.12. atlieka administracinių nurodymų vykdymo kontrolę;

5.13. organizuoja prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti;

5.14. vykdydamas Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo nuostatas atlieka šias funkcijas:

5.14.1. renka, kaupia ir sistemina  duomenis ir kitą informaciją, reikalingą savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti, vyriausybės nustatyta tvarka rengia savivaldybės mobilizacijos planą;

5.14.2. vykdo valstybės mobilizacijos planą ir savivaldybės  mobilizacijos planą, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus;

5.14.3. teikia kitiems mobilizacijos sistemos subjektams reikalingus duomenis ir informaciją;

5.14.4. teikia siūlymus dėl valstybės mobilizacijos plano keitimo;

5.14.5. rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinių ir (ar) PŠP mokymo renginiuose;

5.14.6. nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį pavestoms funkcijoms atlikti paskelbus mobilizaciją ir (ar) teikiant priimančiosios šalies paramą;

5.14.7. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.14.8. planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas;

5.14.9. mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme nustatytais atvejais naudoja institucijos civilinį mobilizacinio personalo rezervą;

5.14.10. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir  (ar) PŠP mokymo planus;

5.14.11. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus ir pratybas savivaldybėje;

5.14.12. dalyvauja vykdant savivaldybės mobilizacijos planą;

5.14.13. teikia reikalingą informaciją Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos;

5.15. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 27 straipsnyje 1 ir 2 dalyse, 29 straipsnyje, 31 straipsnyje 1 dalyje, 32 straipsnyje nustatytas funkcijas;

5.16. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo asmenims projektus;

5.17. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo, inicijuoja, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;

5.18. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra įrašytas, darbe;

5.19. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.20. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.21. siekdamas užtikrinti skyriaus darbų tęstinumą pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant ( atostogų , laikinojo  nedarbingumo, ilgalaikių komandiruočių metu);

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.