Mantas Lisauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 139, mob. tel. 8 620 24 483
El. paštas: mantas.lisauskas@alytus.lt
Kabinetas: 418

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktorius

2018 m. gruodžio 20 d.  

įsakymu Nr. DV-1538

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 20  d.

įsakymo Nr. DV-147

redakcija)

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau-skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant, koordinuojant Alytaus pramonės parko rinkodaros priemones; organizuojant Alytaus investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus, išduodant transporto veiklos licencijas, leidimus verstis mažmenine ir didmenine nefasuotų naftos produktų, mažmenine ir didmenine suskystintų naftos dujų prekyba.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo; leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo; leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo, leidimų verstis mažmenine ir didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais bei suskystintosiomis  naftos dujomis išdavimo, keitimo, sustabdymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, Rinkliavų, Energetikos, Paslaugų Investicijų įstatymus, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,  teisės aktus, reglamentuojančius keleivinio kelių transporto veiklą,  prekybą, licencijų ir leidimų išdavimo tvarką, licencijuojamą veiklą;

4.5. išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus ir programas, jų teikiamas galimybes ir finansavimo sąlygas;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.7. mokėti dirbti kompiuterio „MS Office" programų paketu;

4.8. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiąsias (verslo skatinimo) savivaldybės veiklos funkcijas:

5.1.1. nagrinėja stambių investuotojų pasiūlymus dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybių;

5.1.2. teikia siūlymus ir rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus verslo plėtros klausimais;

5.1.3. organizuoja Alytaus investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus pristatančių leidinių rengimą, išleidimą ir platinimą, rengia medžiagą kitiems leidiniams ir informaciniams pranešimams, rengia informaciją, skelbiamą Alytaus miesto savivaldybės portale ir Alytaus pramonės parko interneto svetainėje, nuolat ją atnaujina;

5.1.4. koordinuoja investuotojų ir savivaldybės bendradarbiavimą;

5.1.5. kontroliuoja savivaldybės investicinių sutarčių vykdymą;

5.1.6. nagrinėja prašymus, dokumentus ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis bei nefasuotais naftos produktais išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo projektus;

5.1.7. nagrinėja įmonių paraiškas ir pateiktus dokumentus ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl licencijų organizuoti mažąsias loterijas, išdavimo, papildymo,  patikslinimo, dublikatų išdavimo, licencijų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijų panaikinimo projektus;

5.1.8. tiria pareiškimus ir skundus;

5.1.9. teikia konsultacijas ir metodinę informaciją;

5.1.10. registruoja licencijas organizuoti mažąsias loterijas;

5.1.11. informuoja VĮ Registrų centrą apie šiame pareigybės aprašyme išvardytų licencijų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, išduotus, panaikintus, sustabdytus leidimus nefasuotų naftos produktų prekyba bei suskystintų naftos dujų prekyba;

5.1.12. skelbia ir atnaujina informaciją apie išduotas licencijas ir leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais bei apie leidimus vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais, interneto portale www.licencijavimas.lt.

5.2. Dalyvauja Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos veikloje:

5.2.1. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicines programas ir projektus;

5.2.2. protokoluoja  Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos posėdžius;

5.2.3. administruoja Alytaus pramonės parko interneto svetainę;

5.3. Bendradarbiauja su užsienio institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais.

5.4. Ieško potencialių investuotojų investuoti Alytaus mieste.

5.5. Dalyvauja inicijuojant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus, bendradarbiauja su Centrine projektų valdymo agentūra.

5.6. Bendradarbiauja su VšĮ „Investuok Lietuvoje" ieškant investuotojų ir investavimo galimybių.                      

5.7. Teikia siūlymus ir rengia savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų palankių sąlygų privačioms investicijoms į Alytaus miestą sudarymo klausimais: siūlo savivaldybės tarybai suteikti savivaldybės garantijas, nustatyti specialias investavimo ir verslo sąlygas.

5.8. Rengia tarybos sprendimų projektus.

5.9. Paskyrus dalyvauja komisijų veikloje.

5.10.  Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

5.11. Vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, savo funkcijoms vykdyti.

5.12. Tikrina gautų dokumentų dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais atitikimą galiojantiems teisėms aktams ir parengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl jų išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo projektus; užregistruoja (išregistruoja) juos VĮ Registrų centras:

5.13. derina ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl kelių transporto veiklos licencijų kopijų išdavimo;

5.14. tikrina gautų dokumentų dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi atitikimą galiojantiems teisėms aktams ir parengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl jų išdavimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo.

5.15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.