Jūratė Grinienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 146, mob. tel. 8 620 24 184
El. paštas: jurate.griniene@alytus.lt
Kabinetas: 326
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr.  DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.      

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti valstybinės (perduotos savivaldybei) Alytaus mieste likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymo, savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymo, dokumentų rengimo ir valdymo, administracinių paslaugų teikimo funkcijų vykdymo organizavimą ir seniūnaičių veiklos koordinavimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo darbo patirtį;

4.3. būti gerai susipažinusiam ir mokėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybos, tarnybinės etikos normas, privačių interesų deklaravimo klausimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.4.3. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus bei išvadas.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia, derina ir teikia tvirtinti teisės aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo, dokumentų valdymo, seniūnaičių rinkimų ir jų veiklos srityse;

5.2. vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų, susijusių su asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo, dokumentų valdymo, seniūnaičių rinkimų ir jų veiklos sritimis.Teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą asmenų aptarnavimo ir administracinių paslaugų teikimo, dokumentų valdymo, seniūnaičių rinkimų ir jų veiklos klausimais;

5.3. koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą;

5.4. koordinuoja ir kontroliuoja Vidaus administravimo skyriaus specialistų, atliekančių valstybinę (perduotą savivaldybei) Alytaus mieste likviduotų įmonių dokumentų tvarkymo, savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų tvarkymo, dokumentų valdymo ir administracinių paslaugų teikimo funkcijas, darbą;

5.5. analizuoja, kaip asmenų prašymai, pareiškimai ir skundai nagrinėjami administracijos struktūriniuose padaliniuose, bendradarbiauja su jais sprendžiant asmenų klausimus;

5.6. tiria asmenų pareiškimus bei skundus pagal savo kompetenciją, teikia administracines paslaugas, rengia atsakymus į įstaigų, įmonių, organizacijų raštus;

5.7. sistemingai analizuoja ir vertina jam priskirtų veiklos sričių problemas, pokyčius ir procesus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui;

5.8. dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą;

5.9. atlieka funkcijas, susijusias su dokumentų valdymu: koordinuoja su dokumentų valdymu ir administravimu susijusią informaciją, dokumentacijos plano ir registrų sąrašo rengimą, rengia teisės aktus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų valdymo (ar jų projektus), rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu ir administravimu susisijusiais klausimais, koordinuoja dokumentų administravimą, bylų apskaitą, organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą, prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą;

5.10. registruoja norminių teisės aktų (direktoriaus įsakymų)  projektus  Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Teikia įregistruoti Teisės aktų registre (TAR) administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos skelbti TAR privaloma pagal teisės aktus;

5.11. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;

5.12. nustatytais terminais kreipiasi į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų oficialiųjų žymėjimo ženklų ir dokumentų blankų įvertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos teikia paraiškas įregistruoti direktoriaus įsakymu patvirtintą saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą;

5.14. dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo procesų tobulinimu, dokumentų valdymo sistemų diegimu;

5.15. konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dokumentų įforminimo ir valdymo klausimais;

5.16. organizuoja savivaldybės vadovų pavedimų vykdymo apskaitos kontrolę;

5.17. esant reikalui tvirtina dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas, rengia pažymas;

5.18. organizuoja ir rengia veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams, skyriaus vedėjui reikalingą informaciją savo kompetencijos klausimais;

5.19. administracijos direktoriui pavedus, atstovauja savivaldybei kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose savo kompetencijos klausimais;

5.20. inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją;

5.21. koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimus ir jų veiklą;

5.22. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.23. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais nebuvimo darbe atvejais;

5.24. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.