Filomena Vyšniauskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 127, mob. tel. 8 620 24 735
El. paštas: filomena.vysniauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 403
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-1506

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti jam priskirtos srities savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias   pareigas  einantis   valstybės  tarnautojas  vykdo   bendrosios  veiklos  srities – viešųjų pirkimų – funkciją.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. sugebėti rinkti, analizuoti, priimti, sisteminti informaciją ir panaudoti ją skyriaus dokumentams rengti bei organizaciniams sprendimams priimti;

4.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti;

4.8. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

5.1. rengia ir derina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus;

5.2. teikia siūlymus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo ir savivaldybės administracijos vidaus tvarkų susijusių su pirkimų vykdytu, organizavimu tobulinimo;

5.3. rengia mažos vertės prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus;

5.4. dalyvauja mažos vertės pirkimų komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

5.5. skelbia mažos vertės pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba siunčia kvietimus tiekėjams;

5.6. protokoluoja pirkimų komisijų posėdžius;

5.7. pildo vokų atplėšimo procedūros, protokolų formas;

5.8. praneša konkurso dalyviams apie konkursus laimėjusius pasiūlymus;

5.9. skelbia informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje apie sutarčių sudarymą;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;

5.11. rengia viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje, metinę ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

5.12. rengia kitus su viešaisiais mažos vertės pirkimais susijusius dokumentus;

5.13. rengia metines ir pagal reikalą kitas skyriaus veiklos ataskaitas;

5.14. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų mažos vertės pirkimų procedūras;

5.15. konsultuoja savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus viešųjų mažos vertės pirkimų klausimais;

5.16. nagrinėja skyriui nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pretenzijas, skundus, pareiškimus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

5.17. tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą, siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų saugojimą ir jų atidavimą į archyvą;

5.18. atlieka kitus administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su mažos vertės pirkimų organizavimu ir vykdymu.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.