Visos veiklos sritys  >

 

Turto valdymo ir verslo skyrius


El. paštas: ekonomika@alytus.lt
Auksė Juonienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 115, mob. tel. 8 626 56 460
El. paštas: aukse.juoniene@alytus.lt
Kabinetas: 411
Laimutė Baliukonienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 141, mob. tel. 8 682 85 986
El. paštas: laimute.baliukoniene@alytus.lt
Kabinetas: 413
Danguolė Versockienė, vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 141, mob. tel. 8 620 24 311
El. paštas: danguole.versockiene@alytus.lt
Kabinetas: 413
Inga Biekšienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 181, mob. tel. 8 614 68 118
El. paštas: inga.bieksiene@alytus.lt
Kabinetas: 419
Rasa Pikšilingienė, vyriausioji specialistė (vaiko auginimo atostogos)
Telefonas: Vaiko auginimo atostogos
El. paštas: rasa.piksilingiene@alytus.lt
Kabinetas: 421
Rasa Abramavičiūtė, patarėja
Telefonas: (8 315) 55 139, mob. tel. 8 676 17 057
El. paštas: rasa.abramaviciute@alytus.lt
Kabinetas: 418
Jurgita Bajerčienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 169, mob. tel. 8 686 10 538
El. paštas: jurgita.bajerciene@alytus.lt
Kabinetas: 421
Mantas Lisauskas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 139, mob. tel. 8 620 24 483
El. paštas: mantas.lisauskas@alytus.lt
Kabinetas: 418
Neringa Norušė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 169, mob. tel. 8 620 24 409
El. paštas: neringa.noruse@alytus.lt
Kabinetas: 418
Rita Adomavičiūtė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 141
El. paštas: rita.adomaviciute@alytus.lt
Kabinetas: 413

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

7.1. įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką turto valdymo ir privatizavimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo, mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo viešosiose vietose klausimais;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimą, disponavimą juo bei valdymą;

7.3. vykdyti Savivaldybės turto privatizavimo programą;

7.4. skatinti Alytaus miesto smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą;

7.5. rengti atstovavimo savivaldybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises uždarosiose akcinėse bendrovėse bei atstovavimo viešosiose įstaigose tvarkos dokumentus;

7.6. organizuoti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1. rengia ir įgyvendina:

8.1.1. Turto valdymo programą;

8.1.2. Verslo skatinimo programą.

8.2. rengia pasiūlymus, susijusius su savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) naudojimu ir disponavimu juo;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimą, disponavimą juo bei valdymą;

8.4. organizuoja valstybės turto perėjimą teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės nuosavybėn ar patikėjimo teise valdyti;

8.5. užtikrina perimto turto įtraukimą į apskaitą ir teisinį registravimą;

8.6. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise registruojamo turto (nekilnojamojo turto – negyvenamųjų patalpų, gyvenamųjų namų, butų, gyvenamųjų patalpų bei jiems priskirtų priklausinių-ūkinių pastatų ar jų dalių ir kitų statinių) kadastrinių matavimų atlikimą ir duomenų tikslinimą, teisinę registraciją;

8.7. rengia dokumentus ir organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų ar kitų statinių nuomą, suteikimą patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartis, nuomos ir panaudos sutarčių sudarymą, atnaujinimą ir nutraukimą;

8.8. rengia dokumentus ir organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto (kilnojamųjų daiktų), esančio savivaldybės administracijos apskaitoje, suteikimą patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartis, sutarčių sudarymą, atnaujinimą ir nutraukimą;

8.9. kontroliuoja savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto (išskyrus žemę) nuomos ir panaudos sutartis;

8.10. organizuoja savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ar pardavimo prekių aukcione procedūras;

8.11. teikia metodinę paramą savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti savivaldybės turto perleidimo ir nurašymo, turto inventorizavimo ir teisinio  registravimo, ruošia tarybos sprendimo ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti savivaldybės turto nurašymo;

8.12. surašo turto perdavimo ir priėmimo aktus:

8.12.1. valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduoto turto;

8.12.2. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto;

8.13. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo ir disponavimo klausimais;

8.14. rengia valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinės bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles, teisės aktų (administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų) projektus, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

8.15. rengia atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles;

8.16. koordinuoja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo priemonių įgyvendinimą;

8.17. nagrinėja investuotojų pasiūlymų dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybes;

8.18. dalyvauja Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos veikloje;

8.19. vykdo ir įgyvendina savivaldybės lygiu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijas;

8.20. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja leidimų ir licencijų prekiauti naftos produktais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir organizuoti loterijas išdavimą;

8.21. išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose;

8.22. apskaičiuoja vietinių rinkliavų už leidimus prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose dydžius ir kontroliuoja jų sumokėjimą;

8.23. rengia sprendimų dėl verslo liudijimų mokesčio tarifų fiziniams asmenims projektus;

8.24. konsultuoja verslininkus ir miesto gyventojus vartotojų teisių gynimo klausimais;

8.25. rengia ir pateikia savivaldybės tarybai savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą;

8.26. rengia ir pateikia Statistikos departamentui KS-02 ketvirtines ir metines statistines savivaldybės investicijų ataskaitas ir socialinio būsto nuomos metinę GF-3 ataskaitą;

8.27. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;

8.28. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, kai savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties;

8.29. vykdo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

8.30. nagrinėja piliečių prašymus nuomoti socialinį būstą ir gyvenamąjį plotą bendrabučiuose, sudaro ir tikslina būsto nuomos sąrašus;

8.31. rengia gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;

8.33. kontroliuoja gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių vykdymą ir nuomos mokesčių mokėjimą, inicijuoja dokumentų rengimą teismui dėl sutarčių nutraukimo;

8.32. priima dokumentus ir išduoda pažymas asmenims, turtintiems  teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, teikia informaciją būsto kreditavimo klausimais;

8.33. tvarko grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, norinčių išsinuomoti Alytaus mieste butus, sąrašą, organizuoja šių butų pirkimą ir išnuomojimą;

8.34. organizuoja piliečių išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimą;

8.35. kontroliuoja asmenų, privatizavusių (pirkusių) ir įsigijusių pagal valstybės garantijas gyvenamąsias patalpas išsimokėtinai, įmokų mokėjimą;

8.36. vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą);

8.37. nagrinėja dokumentus asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti,  teikia informaciją būsto kreditavimo klausimais;

8.38. organizuoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo procedūras;

8.39. pagal skyriaus funkcijas rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

8.40. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus bylas į savivaldybės archyvą;

8.41. pagal skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

8.42. vykdo viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką ir rengia pirkimų technines užduotis pagal skyriaus kompetenciją;

8.43. inicijuoja skyriaus teikiamų administracinių paslaugų atnaujinimą, jų aprašymų rengimą, tvarkymą bei naujų skyriui pavestų paslaugų vykdymą;

8.44. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

8.45. vykdo kitas savivaldybės administracijos direktoriaus pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.