Danguolė Versockienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 141, mob. tel. 8 620 24 311
El. paštas: danguole.versockiene@alytus.lt
Kabinetas: 413

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1538

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS  VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau-skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2.  Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų įvykdymo, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas dėl asmenų (šeimų), turinčių socialinio būsto nuomos teisę.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities –  išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių - atkūrimo, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo, asmenų, turinčių socialinio būsto nuomos teisę, sąrašų sudarymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų vykdymo, valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarką, Asmens duomenų teisinės apsaugos,  Gyventojų pajamų ir turto deklaravimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir  apskaitos taisykles.

4.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.

4.5. Dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

5.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl piliečių išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimo;

5.3. teikia duomenis Buhalterinės apskaitos skyriui apie nuompinigių dydį ir mokėjimą už nuomininkus (iškeltus iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų) pagal jiems išduotas valstybės garantijas;

5.4. kontroliuoja asmenų, privatizavusių (pirkusių) ir įsigijusių pagal valstybės garantijas gyvenamąsias patalpas išsimokėtinai, skolinių įsipareigojimų vykdymą, tvarko jų bylas, teikia informaciją Buhalterinės apskaitos skyriui  apie įmokų mokėjimą ir  rengia raštus apie visišką atsiskaitymą už privatizuotas (parduotas) gyvenamąsias patalpas;

5.5. registruoja asmenų, turinčių socialinio būsto nuomos teisę, duomenis informacinėje sistemoje „SPIS";

5.6. sudaro ir tvarko asmenų, turinčių socialinio būsto nuomos teisę, sąrašus ir rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl jų tvirtinimo projektus;

5.7. rengia gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir jas registruoja Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių registre, sudaro ir tvarko gyvenamojo ploto bylas;

5.8.  rengia išnuomoto socialinio būsto perdavimo ir priėmimo aktus;

5.9. teikia savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų dokumentus VĮ Registrų centrui dėl savininko teisių įregistravimo ir išregistravimo  (įsigijus, likvidavus, atlikus rekonstrukcijos darbus ar kitais atvejais);

5.10. priima ir nagrinėja dokumentus, asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, rengia pažymas apie teisę į paramą, konsultuoja asmenis būsto kreditavimo klausimais;

5.11. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus  savo funkcijoms vykdyti;

5.12. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų  bylas;

5.13. dalyvauja  komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.14. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

5.15.  konsultuoja asmenis socialinio būsto ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų klausimais, nagrinėja asmenų prašymus ir skundus pagal savo kompetenciją, rengia atsakymus į juos;  

5.16. dalyvauja tarybos, komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais;

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.