Deivis Raguckas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 123, mob. tel. 8 615 13 621
El. paštas: deivis.raguckas@alytus.lt
Kabinetas: 101

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1520

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip vykdomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos (institucijų) priimti sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė bei vaizdo stebėjimo sistemos administravimą Alytaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kontroliavimo, kaip laikomasi Savivaldybės patvirtintų taisyklių ir kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, administracinio poveikio priemonių taikymo, funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities   teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, visuomenės saugumo, socialinio darbo ar edukologijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Administracinių nusižengimų kodeksą. Išmanyti Asmens duomenų teisinės apsaugos, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos, Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų, Reklamos, Triukšmo valdymo įstatymus, Atliekų tvarkymo, Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles, Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešose vietose, Kelių eismo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Kelių priežiūros vadovą ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

4.4. Gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo su ,,Verint" programa patirtį;

4.6. mokėti kvalifikuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

4.8. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri ir kontroliuoja, kaip mieste įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė;

5.2. prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reglamentuojančių:

5.2.1. atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;

5.2.2. želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo taisyklių reikalavimų;

5.2.3. tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;

5.2.4.  prekybos viešose vietose taisyklių reikalavimų;

5.2.5. gyvūnų laikymą ir registravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.2.6. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

5.2.7. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų;

5.2.8. Vėliavų iškėlimo tvarkos reikalavimų;

5.3. savivaldybės teritorijoje savo kompetencijos ribose atlieka patikrinimus, taiko administracinio poveikio priemones;

5.4. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.5. dalyvauja reiduose, patikrinimuose pažeidimams išsiaiškinti;

5.6. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda skyriaus vedėjui;

5.7. nuolat bendrauja su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, organizuoja ir kontroliuoja informacijos savo kompetencijos klausimais gavimą, teikia policijai aktualią informaciją, perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru ir kitomis valstybinėmis institucijomis;

5.8. teikia siūlymus Saugaus eismo komisijai dėl tvarkos mieste užtikrinimo;

5.9. rengia vaizdinę medžiagą administracinių nusižengimų bylose;

5.10. vykdo vaizdo stebėjimo sistemų priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą;

5.11. patikrinimų metu pastebėjęs taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pažeidimus, už kurių  laikymosi priežiūrą yra atsakingi kitų skyrių specialistai arba jis nėra įgaliotas surašyti administracinio nusižengimo protokolą, raštu informuoja atitinkamo skyriaus vedėją;

5.12. atlieka surašytų administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu kontrolę;

5.13. organizuoja prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti;

5.14. dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų saugumą:

5.14.1. pastebėjęs viešosios tvarkos pažeidimus, vandalizmo atvejus (gatvių šviestuvų, kelio ženklų, suoliukų, šiukšliadėžių ir pan. niokojimo atvejus), daromą neteisėtą veiksmą, privalo nedelsiant pranešti skyriaus vadovui, specialistams arba policijos budinčiajam;

 5.14.2. fiksuodamas pastebėtą neteisėtą veiksmą (pažeidimą), turi maksimaliai raiškiai užfiksuoti ir nufilmuoti įvykyje dalyvaujančiųjų objektų detales, t. y. žmonių veidus ir jų apsirengimo detales, automobilių markes ir valstybinius registracijos numerius, niokojamą turtą, įvykio vietą ir pasekmes;                 

5.14.3. atvejais, kaip pavyzdžiui gaisras, pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei ir pan., pats nedelsiant praneša apie įvykį specialiosioms tarnyboms ir apie tai informuodamas savo tiesioginį vadovą;

 5.14.4. visus įvykius fiksuoja ,,Įvykių registracijos žurnale", nurodant įvykio datą, laiką, vietą (kameros numerį), trumpą įvykio apibūdinimą bei nurodant tarnautoją, kuriam buvo perduota informacija;

5.14.5. įvykus vaizdo kamerų gedimui užfiksuoti ,,Vaizdo kamerų sistemos gedimų registracijos žurnale", kuriame nurodoma gedimo data ir laikas, trumpas gedimo apibūdinimas, pranešimo apie gedimą data ir laikas, kam pranešta bei gedimo pašalinimo data ir laikas;

5.14.6. pagal suinteresuotų tarnybų prašymą, padaro, užregistruoja žurnale ir pateikia  vaizdo įrašo kopiją;

5.14.7. neperduoda, neatskleidžia ir nesudaro sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;

5.15. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo asmenims projektus;

5.16. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo, inicijuoja, rengia, derina, teikia tvirtinti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;

5.17. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra įrašytas, darbe;

5.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.19. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.