Dalia Koriaginienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 162
El. paštas: dalia.koriaginiene@alytus.lt
Kabinetas: 7 langelis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA               

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1516

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

2.  Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo ir  duomenų teikimo Gyventojų registrui funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

 3.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos sričių –  gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo ir duomenų teikimo Gyventojų registrui – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir vietos savivaldą;

4.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gyventojų registrą;

4.5. išmanyti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Gyvenamosios vietos  deklaravimo taisykles, Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

5.1. priima ir tvarko asmenų deklaracijas Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo ir Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių nustatyta tvarka;

5.2. priima ir nagrinėja asmenų prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

5.3. tikrina ir vertina asmenų prašymuose ir deklaracijose pateiktą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius deklaravimui ar įtraukimui į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą reikalingą informaciją;

5.4. kontroliuoja pateiktų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir tvirtina juos;

5.5. priima sprendimus įtraukti arba atsisako įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

5.6. įtraukia į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

5.7. rengia dokumentus ir sprendimų projektus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo;

5.8. taiso, keičia ir naikina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;              

5.9. priima prašymus išduoti pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

5.10. išduoda asmenims pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) – pažymas apie jam (jiems) priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, pasirašo pažymas ir patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus antspaudu;

5.11. vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir administracinės paslaugos teikimo aprašymu, išduoda pažymas apie šeimos sudėtį, jas pasirašo ir patvirtina Civilinės metrikacijos skyriaus antspaudu;

5.12. rengia ir tvarko gyvenamosios vietos deklaracijų bylas ir kontroliuoja jų perdavimą į savivaldybės archyvą;

5.13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus pareiškėjo namuose arba gydymo įstaigoje, kai asmuo dėl fizinės negalios negali atvykti į skyrių;

5.14. nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų prašymus, pranešimus ir skundus pagal savo pareigybės kompetenciją;

5.15. konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;

5.16. rengia ir registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

5.17. pagal pareigybės kompetenciją teikia vedėjui pasiūlymus rengiant teisės aktų pakeitimų projektus;

5.18. rengia ir teikia skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją apie gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų  apskaitą;

5.19. asmeniškai atsako už savo priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, parengtų ir pasirašytų dokumentų teisingumą ir teisėtumą bei jam priskirtų dokumentų parengimą laiku;

5.20. vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal šių pareigų kompetenciją.

                   

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.