Dalius Česynas

vyresnysis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 123, mob. tel. 8 610 38 505
El. paštas: dalius.cesynas@alytus.lt
Kabinetas: 101
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018  m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1520

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Viešosios tvarkos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės valstybės perduotai civilinės saugos funkcijai vykdyti. Prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimo reaguoti į susidariusią ekstremaliąją situaciją valdymo, bendrosios veiklos srities – kontroliavimo, kaip laikomasi Savivaldybės patvirtintų taisyklių ir kitų pagal kompetenciją priskirtų teisės aktų reikalavimų, administracinio poveikio priemonių taikymo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;                 

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti administracinių nusižengimų kodeksą, Civilinės saugos įstatymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.5. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyresnysis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuodamas ir koordinuodamas teritorinių ir gamybinių valdymo organų veiklą, susijusią su gyventojų apsauga, gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų vykdymu, materialinių nuostolių mažinimu, ekstremalių situacijų atveju: 

15.1.1. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo, kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.1.2. kontroliuoja miesto ūkio subjektų civilinės saugos būklę ir teikia jiems metodinę pagalbą;

5.1.3. nustatyta tvarka organizuoja savivaldybėje esančių institucijų, atsakingų už civilinę saugą specialistų kvalifikacijos kėlimą;

5.1.4. organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;

5.1.5. organizuoja civilinės saugos pratybas, treniruotes, metodinius seminarus;

5.1.6. dalyvauja Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro darbe;

5.1.7. rengia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;

5.1.8. rengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos savivaldybėje skelbimo ir atšaukimo;

5.1.9. organizuoja ir kontroliuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninės priežiūros darbus;

5.2. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, reglamentuojančių – Alytaus miesto tvarkymą ir švarą;

5.3. organizuoti prevencines priemones viešajai tvarkai mieste palaikyti ir sanitarijos būklei gerinti;

5.4. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimais ir draudimais;

5.5. pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.6. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.7. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas darbe;

5.8. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.9. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.